Únikové cesty a východy

Únikové cesty a východy

„Co to děláte?“ Ptá se profesor studenta v slavném starém filmu. „Prchám!“ praví repetent. Co? Takhle se prchá? Ukáži vám to!

A jak prcháte vy?

Směr prchání by nám mělo usnadnit a určit únikové značení, které směřuje po únikové cestě, na kterou svítí nouzové osvětlení.

Teď zaznělo několik termínů, u kterých bychom se měli zastavit a objasnit si co se jimi v nařízeních, zákonech a řádech myslí.

Úniková cesta je projektantem navržená co nejbezpečnější cesta z objektu do bezpečného prostoru. Projektant na základě max. množství osob posoudí a navrhne typ únikových cest (nechráněné, částečně chráněné nebo chráněné), jejich počet a kapacitu, rozměry, zajištění odpovídajícího způsobu odvětrání, vybavení a provedení všech konstrukčních částí únikových cest.

Nouzové osvětlení je určeno k nouzovému osvětlení prostor objektu v případě výpadku elektrického osvětlení. Mělo by po nezbytně nutnou domu zajistit osvětlení prostor pro orientaci osob.

Značení únikových cest a nouzových východů – informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu (nařízení vlády č. 11/2002 Sb., § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci)).

Všichni jsme je někde viděli – jsou to tabulky se zelenou šipkou a piktogramem panáčka nebo dveří. Většinou je ani nevnímáme, ale tyto ne estetické cedulky zachraňují životy.

Jak? Značení musí vyvést ohrožené osoby z daného prostoru na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. Hoří, výbuch, panika, kouř, plyn, nebo jiné nebezpečí třeba tchýně? Teď kam a kudy? A právě zde by měl zafungovat správně nastavený systém bezpečného vyvedení osob z objektu mimo aktuální nebezpečí. Aby vše fungovalo správně je nutný celý systém podmínek a pravidel pro značení únikových cest.

Viditelnost.
Umístění jednotlivých značek je mezi sebou na dohled. Značky jsou viditelné a v případě snížené viditelnosti osvětlené např. zhotovené z fotoluminiscenčního materiálu. Počet značek na určitou délku únikové cesty není předepsán, umisťují se tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde je třeba změnit směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Správné značení únikových cest musí zamezit použití nevhodné cesty nebo dveří. Směřují k únikovým východům opatřeným značením a příslušným kováním.

Překážky.
Značení musí upozornit unikající osoby na všechna nebezpečí, která osobám na únikové cestě mohou hrozit, což představuje zejména střet s překážkou nebo možnost pádu. Jako příklad je možno uvést označení schodišť, kde je potřebné upozornit unikající osoby na změnu sklonu únikové cesty značkou umístěnou na počátku změny sklonu (schodišťového ramene) v zorném poli unikajících osob a současně označením např. hrany prvního a posledního schodišťového stupně ve schodišťovém rameni. Stejnou pozornost je nutno věnovat i různým pevným překážkám v profilu nebo blízkosti únikové cesty, které mohou být tvořeny nosnými stavebními konstrukcemi nebo výstupky stavebních konstrukcí.

Značení nesmí být po dobu úniku osob ovlivněno požárem a jeho produkty jako např. kouřem, což předpokládá instalaci únikového značení pod úrovní hladiny kouřových plynů. Dle kodexu norem požární bezpečnosti staveb je to do výšky 2,5 m nad úrovní podlahy. Pokud je značka zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní, tzn. „co nejblíže podlahy“. V praxi se ovšem umisťují (pokud se nejedná o podlahové značení) ve výšce 110 až 150 cm od podlahy, a to z důvodu lepšího nasvícení, tedy „blíž k osvětlovacímu tělesu“.

Nejčastější problémy objevené při kontrole značení.

1) Značky od původní instalace nejsou kompletní. Značky na sebe nenavazují. Např. při malování je někdo sundal.

2) Došlo k přestavbě objektu a změnily se únikové cesty. Značení po přestavbě nebylo obnoveno. Někde zůstalo původní vedoucí již nesmyslně.
3) Značení je zastavěno nábytkem.

4) Celá cesta je zastavěna.

5) Vede ke dveřím, které někdo zastavěl nebo upravil (zamkl) a tak nemohou sloužit k úniku.

6) Únikové nouzové dveře jsou označeny na otvíraných křídlech, takže po otevření není viditelné.

7) Došlo k neodborné úpravě. Asi po stržení ji někdo nalepil obráceně.

Orientace v zakouřeném prostoru při vrcholné panice a strachu je velmi obtížná. Proto by každý majitel nebo provozovatel objektu měl průběžně provádět kontrolu tohoto značení.

Protože značení může zachránit život i jeho.

Legislativní vymezení např.:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.