Integrace dat vede k lepší správě majetku

Integrace dat vede k lepší správě majetku

Integrace dat ve správě majetku je klíč k úspěšnému řízení a plánování. V dnešní době je integrace dat stále důležitější pro úspěšné řízení a plánování firemního majetku. Integrace dat umožňuje spojit všechny důležité informace o majetku do jednotné databáze, což usnadňuje jejich sběr, analýzu a využití.

Mezi typy dat, které lze integrovat, patří příkladem

• Informace o typu a popisu majetku (např. výrobní technologie, automobily, nemovitosti, vybavení, zařízení, mechanizace)
• Detailní údaje o stavu a stavu technického zařízení
• Informace o historii oprav a údržby
• Datum nákupu a prodeje
• Finanční informace (náklady, ceny, zdroje financování)
• Kontaktní informace vlastníka/nájemce
• Údaje o smlouvách a licencích
• Údaje o daních a poplatcích
Důležitou součástí jsou také data z projektu výstavby, která mohou být také zahrnuta do integrace dat ve správě majetku. Tyto údaje mohou zahrnovat:

• Informace o projektech, které se týkají majetku (např. modernizace, výstavba, opravy)
• Detailní plán projektu (termíny, náklady, zdroje financování)
• Informace o dodavatelích a subdodavatelích
• Datum zahájení a ukončení projektu
• Stav projektu a zprávy o postupech
• Finanční informace o projektu (náklady, zdroje financování, příjmy)
• Integrace těchto dat do jednotného informačního systému může pomoci při řízení a plánování projektů týkajících se majetku a zlepšit celkovou efektivitu správy majetku.

Dalšími informacemi jsou příkladem data energetického managementu, která mohou být také zahrnuty do integrace dat ve správě majetku. Tyto údaje mohou zahrnovat příkladem :
• Informace o spotřebě energie (elektřina, plyn, teplo) pro každý objekt, technologii
• Detailní údaje o energetické efektivitě (spotřeba energie na metr čtvereční, spotřeba energie na technologii, CO2)
• Informace o využití obnovitelných zdrojů energie
• Údaje o úsporách energie získaných díky opatřením na úspornou spotřebu energie
• Finanční informace o nákladech na energii a úsporách získaných díky úsporným opatřením
• Informace o energetických auditů a plánech na zlepšení energetické efektivity
• Integrace těchto dat do jednotného informačního systému může pomoci při řízení a plánování energetických opatření týkajících se majetku a přispět k celkové efektivitě správy majetku.

Integrace dat o energetickém managementu týkajících se majetku pomáhá při řízení a plánování energetických opatření, což přispívá k celkové efektivitě správy majetku.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.