Povinnosti po vydání povolení k odběru podzemní vody

Povinnosti po vydání povolení k odběru podzemní vody

Dnes se chceme věnovat tématu Povolení odběru podzemní vody.
K napsání článku nás inspirovala reportáž odvysílaná na ČT1 dne 25.3.2019.

Pro začátek jen uvádíme, že k odběru podzemní vody musíte mít platné povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 b1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které vydává věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 vodního zákona. Vydání povolení předchází tzv. vodoprávní řízení podle § 115 vodního zákona. Do roku 2018 platila vyhláška č. 432/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, která stanovovala doklady a podmínky potřebné k žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami. V současnosti postupují vodoprávní úřady při řízení o vydání povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba (oprávněný), která má platné povolení k nakládání s vodami je oprávněna nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení, které se vydává na časově omezenou dobu. V povolení se uvádí množství odebírané vody, účel a doba platnosti povolení. V § 10 vodního zákona jsou uvedeny povinnosti měření množství vody, s kterou oprávněný nakládá. Jsou zde vyjmenovány i výjimky, kdy tato povinnost odpadá. Výsledky měření je oprávněný povinen předávat jednou ročně příslušnému správci povodí. V § 88 jsou uvedeny poplatky za odebrané množství podzemní vody. Od poplatku je osvobozen odběr provedený poplatníkem na území jedné obce, jehož objem nepřekračuje 6 000 m3 za kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Správcem poplatku je Státní fond životního prostředí České republiky. Správu placení poplatku vykonává celní úřad podle sídla nebo místa pobytu poplatníka. Poplatkové přiznání je povinen podat poplatník do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.

A na závěr si shrňme Vaše povinnosti, které máte od okamžiku vydání povolení k nakládání s podzemními vodami. Musíte si hlídat:

· množství odebírané vody a následně platit poplatky,

· dobu, na kterou máte vydané povolení,

· účel, pro který jste o povolení žádali.

Pracovníci vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí jsou pověření k výkonu vodoprávního dozoru. Při zjištění přestupku mohou uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč, respektive 10 000 000 Kč za přestupek odběru podzemní vody bez povolení.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.