Elektronický podpis

Elektronický podpis


Dnes se chceme věnovat důležitému tématu, které se postupně začíná skloňovat ve všech pádech a tímto tématem je ELEKTRONICKÝ PODPIS.

Co to vlastně elektronický podpis je? Potřebuju ho? Kde ho získám? A další a další otázky, které s tímto tématem souvisí. Zkusíme na některé otázky odpověď a poskytnout Vám informace, které jsme sami získali z vyvolané nutnosti si elektronický podpis pořídit.

Elektronický podpis je prostředek jak elektronicky podepsat dokument (s využitím kvalifikovaného nebo komerčního osobního certifikátu), který nahrazuje klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě, takže umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Elektronický podpis je prostředek k tomu, jak v anonymním světě internetu ověřit totožnost odesílatele. Lze ho využít k podpisu smluv, důležitých listin (revizí, zpráv z kontrol apod.) nebo obyčejných emailů. Další výhodou je možnost přímé komunikace se státní správou. V neposlední řadě je často nezbytnou podmínkou při podávání nabídek na veřejné zakázky.

Elektronicky můžeme podepisovat klasické dokumenty, ale i dokumenty v PDF. Podepsáním dám jasně najevo, že tento dokument jsem vytvořil já (nebo s ním souhlasím) a zároveň ho „uzamknu“ pro následnou nevyžádanou manipulaci s jeho obsahem – tzv. integrita. Pomocí integrity lze prokázat, že od vytvoření elektronického podpisu nedošlo k žádné změně v podepsaném dokumentu, tj. že dokument (podepsaný soubor) není úmyslně či neúmyslně poškozen.

Zaručený elektronický podpis je běžný elektronický podpis, kdy uživatel má svůj kvalifikovaný certifikát, který potřebuje k podpisu, uložený ve svém počítači.

Kvalifikovaný elektronický podpis je elektronický podpis s nejvyšším stupněm důvěryhodnosti, kdy uživatel má svůj kvalifikovaný certifikát uložený na bezpečném prostředku (např. USB token, čipová karta, elektronický občanský průkaz atd.). Tento požadavek plyne z Nařízení eIDAS (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY /EU/ č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES), které nabylo účinnosti dne 20.9.2018.

Od 1.7.2018 jsou občanům ČR automaticky vydávány občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem, který umožňuje:

  • identifikaci vůči online službám zejména veřejné správy,
  • vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů,
  • autentizaci pomocí certifikátu vůči informačním systémům.

V současné době jsou v ČR pouze tři akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Pro vydání vašeho prvního kvalifikovaného certifikátu budete muset osobně navštívit některou z těchto certifikačních autorit. Cena za vydání kvalifikovaného certifikátu je cca 400,- Kč. Je možné i využít služeb mobilní registrační autority u vás ve společnosti. Platnost kvalifikovaného certifikátu je zpravidla 1 rok. Před vypršením jeho platnosti je možno podat žádost o jeho prodloužení už bez nutnosti osobní návštěvy certifikační autority a to zdarma.

Na závěr chceme ještě uvést několik příkladů z praxe, kdy nám elektronický podpis může pomoci v každodenní pracovní činnosti, v některých případech vede ke zjednodušení práce, zrychlení a dokonce i k ušetření finančních nákladů.

Smlouvy – vytvořím smlouvu, kterou si s druhou stranou odsouhlasím. V konečném znění ji podepíšu pomocí elektronického podpisu a odešlu elektronicky k podpisu druhé smluvní straně. Od okamžiku vytvoření mého podpisu není možno s dokumentem manipulovat bez porušení tohoto podpisu. Druhá strana může pouze také připojit svůj elektronický podpis a poslat mi ji podepsanou zpět. Mám jistotu, že dokument je ve znění jaký jsem podepsal, ušetřím čas, protože nemusím na poštu, ušetřím za poštovné, za toner, papír. Revize – jsem revizní technik. Vykonám danou revizi, sepíši revizní zprávu a připojím svůj elektronický podpis. Odešlu klientovi, který si ji prostuduje a elektronicky podepíše její převzetí. Pošle mi ji zpět elektronicky. Oba máme zprávu o vykonané revizi s platnými elektronickými podpisy, nemusíme tisknout, ušetříme oba čas i peníze.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.