Plán kontrol SÚIP a oblastních inspektorátů práce v oblasti BOZP a VTZ na rok 2023

Plán kontrol SÚIP a oblastních inspektorátů práce v oblasti BOZP a VTZ na rok 2023

Hlavním cílem kontrolní činnosti SÚIP a oblastních inspektorátů práce je především odhalování porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatelů, které mohou mít závažné dopady na pracovní podmínky zaměstnanců, a následné správní trestání takových skutků. Svou činností se však orgány inspekce práce rovněž budou snažit preventivně působit na zaměstnavatele cestou zvýšení jejich právního vědomí, a to nejen prostřednictvím samotných kontrol, ale i osvětovou a publikační činností a poskytováním základního poradenství.

Za rok 2022 provedli inspektoři oddělení inspekce BOZP a VTZ u právnických a podnikajících fyzických osob celkem 6 776 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 15 402 porušení právních předpisů v oblasti BOZP. V rámci provedených kontrol bylo zjištěno celkem 12 195 nedostatků a uloženo celkem 563 pokut v celkové výši 27 601 000 Kč.

A jaký je plán na letošní rok???

V roce 2023 provedou orgány inspekce práce v oblasti BOZP a VTZ nejméně 8 700 kontrol s následujícím zaměřením: 

− kontroly BOZP v odvětví zpracovatelského průmyslu a strojírenství, stavebnictví, dopravy, těžby a zpracování dřeva, terciální sféry, zemědělství a potravinářství, 

− kontroly dodržování povinností souvisejících s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, 

− kontroly v rámci integrované inspekce, 

− kontroly šetření příčin a okolností vybraných pracovní úrazů, 

− prověrky v rámci programu Bezpečný podnik

A v neposlední řadě 

− Kontroly k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ. 

Tyto kontroly budou v roce 2023 zaměřeny na bezpečný provoz zdvihacích, elektrických, tlakových a plynových zařízení. Zvláštní pozornost bude také věnována povinnostem provozovatelů vyhrazeného technického zařízení, jak požaduje zákon č. 250/2021 Sb.

V oblasti zdvihacích zařízení budou kontroly realizovány u provozovatelů a uživatelů zdvihacích zařízení bez rozdílu nosnosti a účelu použití, dále bez předem určené specifikace oborů činnosti a podnikání, napříč místní působnosti jednotlivých OIP. Subjektem prováděných kontrol budou jak zaměstnavatelé z řad právnických osob, tak z řad zaměstnavatelů podnikajících jako osoba samostatně výdělečně činná.

U elektrických zařízení z výsledků a statistiky pracovních úrazů jednoznačně plyne, že je potřeba se této oblasti patřičně věnovat. V oblasti pracovní úrazovosti došlo k nárůstu smrtelných pracovních úrazů. Nejčastějšími příčinami pracovních úrazů na elektrických zařízeních jsou nedostatečné osobní předpoklady spolu s používáním nebezpečných pracovních postupů nebo způsobů práce a špatně nebo nedostatečně odhadnutým rizikem.

Z výsledků a statistiky pracovních úrazů u tlakových zařízeních zase vyplývá, že je potřeba se této oblasti věnovat. V oblasti pracovní úrazovosti došlo k nárůstu pracovních úrazů u středních a velkých provozovatelů tlakových zařízeních o 7 % zejména v souvislosti s provozem velkých výrobních celků. Nejčastějšími příčinami pracovních úrazů u tlakových zařízení jsou používáním nebezpečných nebo nevhodných pracovních postupů při údržbě nebo opravách tlakových zařízení a související nedostatečně provedené identifikace rizik.

U plynových zařízení nová legislativa pro provoz vyhrazených technických plynových zařízení (VTPZ) po více než 40 letech upravuje zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce z hlediska sjednocení s předpisy EU. Legislativa upřesnila požadavky na provoz těchto zařízení nejen pro jejich provozovatele, ale také pro provoz plynárenských zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu. Nově VTPZ s nejvyšší mírou rizika jsou zařazena do I. třídy, ostatní spadají do II. třídy, a dále se podle své základní technologické funkce zařazují do osmi skupin.

Čeká nás turbulentní rok, plný kontrol a inspekcí, proto pokud nemáte nastavený dokonalý kontrolní systém, bude náročné všemu čelit. Buďte v KLIDU i ze SÚIPu!!

zdroj: tisková zpráva SUIP